ตู่ นันทิดา นายก อบจ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 22 พ.ค.64 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผ ยบั ญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 22 ก.พ.64 ซึ่ง น.ส.นันทิดา ระบุว่า มีประวัติการทำงานย้อนหลังห้าปี เป็นนักร้องนักแสดงอิสระ ไม่มีคู่สมรส มีบุตรหนึ่งคนคือ น.ส.ชนม์ทิดา อัศวเหม

น.ส.นันทิดา ระบุว่า มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 103,645,941 บาท ประกอบด้วยเงินสด 970,000 บาท เงินฝาก 1,972 บาท ที่ดิน 70,552,300 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 15,570,385 บาท ยานพาหนะ 1,290,000 บาท

สิทธิและสัมปทาน 1,233,284 บาท ทรัพย์สินอื่น 14,028,000 บาท มีหนี้สินเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นทั้งสิ้น 58,655 บาท

ซึ่งที่ดิน ประกอบด้วย 3 รายการ เป็นที่ดินที่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ 14 ไร่ 1 งาน 83 ตารางวา มูลค่า 17,927,300 บาท

ที่ดินอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 25 ตารางวา มูลค่า 2,625,000 บาท และที่ดินที่เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา มูลค่า 50,000,000 บาท

ในส่วนของทรัพย์สินอื่น มูลค่ารวม 14,028,000 บาทนั้น น.ส.นันทิดา ระบุว่ามีทั้งหมด 5 รายการประกอบด้วย เข็มกลัด 4 ชิ้น ต่างหู 5 ชิ้น นาฬิกา 7 เรือน สร้อยคอ 12 เส้น และแหวน 4 วง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *