แจ งด่ว น เปิ ดล งทะเบีย นรับเงิ น 5000 รอบ 2 เดือน สิงหาคม

เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับการเปิดลงทะเบีย นเราไม่ทิ้งกัน ล่าสุดชี้แจงแล้ว ตามที่มีข่าวปรากฏ ช่องทางต่างๆ ในประเด็นเรื่อง รัฐฯ เปิดลงทะเบียนเงินเยีย วย าเราไม่ทิ้งกัน รอบ 2 เริ่มสิงหาคมนี้ ทางศูนย์ต่อต้านข่า วปลอ มได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็ จโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น

เป็นข้อมูลบิดเบือน กรณีที่มีการเผยแพ ร่ข้อความเรื่องรัฐฯ เปิดลงทะเบียนเงินเยีย วย าเราไม่ทิ้งกัน รอบ 2 เริ่มสิงหาคมนี้ ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังได้ชี้แจงว่า เป็นการพาดหัวข่าวที่บิดเบือนข้อเท็ จจริ ง ทำให้เกิดความเข้าใจผิด เนื่องจากมาตรการเราไม่ทิ้งกัน มาตรการช่วยเหลือ 5000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน

ได้เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม ถึง 22 เมษายน 2563 โดยปัจจุบันมาตรการฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และมีผู้ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการฯ จำนวนประมาณ 15.3 ล้านคน

ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการฯ แต่ยังไม่ได้รับเงินเยี ยวย าเนื่องจากประสบปัญหาโอนเงินไม่สำเร็จเพราะชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้นั้น กระทรวงการคลังยังดำเนินการโอนเงินให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ โดยขอให้ผู้ได้รับสิทธิ์ไปดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน

ซึ่งจะมีการโอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิ์ต่อไป ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 63 ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ คลิก

บทสรุปของเรื่องนี้คือเป็นการพาดหัวข่า วที่บิ ดเบือ นข้อเท็ จจริง เนื่องจากปัจจุบันมาตรการฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งสำหรับกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการฯ แต่ยังไม่ได้รับเงินเยีย วย าเนื่องจากประสบปัญหาโอนเงินไม่สำเร็จ ให้ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งจะมีการโอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิ์ต่อไป

ขอบคุณ ขอขอบคุณ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอ ม ประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *