สั่งงดออกนอกบ้าน 12 จังหวัด เช็ กด่ว น

จากสถานการณ์การแพ ร่กระจ ายของ C V-19 ตอนนี้ยังพบผู้ติ ดรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลายจังหวัดหามาตรการป้องกัน เพื่อลดการแพ ร่ก ระจา ยในพื้นที่ ล่าสุดวันที่ 29 เม.ย. 2564

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์ C V-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์ผู้ติด C V-19 ในประเทศไทย โดยระบุข้อมูลเรื่อง 12 จังหวัดที่ขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากเคหสถาน ตั้งแต่ช่วงเวลา 21.00-04.00 น. ดังนี้

1. จังหวัดชัยนาท (ช่วงเวลา 23.00-04.00 น.)

2. จังหวัดนนทบุรี (ช่วงเวลา 21.00-04.00 น.)

3. จังหวัดนครปฐม (ช่วงเวลา 23.00-04.00 น.)

4. จังหวัดสมุทรสาคร (ช่วงเวลา 23.00-04.00 น.)

5. จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ช่วงเวลา 22.00-04.00 น.)

6. จังหวัดตรัง (ช่วงเวลา 22.00-04.00 น.)

7. จังหวัดยะลา (ช่วงเวลา 22.00-04.00 น.)

8. จังหวัดบึงกาฬ (ช่วงเวลา 23.00-04.00 น.)

9. จังหวัดนครนายก (ช่วงเวลา 23.00-04.00 น.)

10. จังหวัดปทุมธานี (ช่วงเวลา 21.00-04.00 น.)

11. จังหวัดสมุทรปราการ (ช่วงเวลา 21.00-04.00 น.)

12. จังหวัดสงขลา (ช่วงเวลา 22.00-04.00 น.)

รายชื่อ 12 จังหวัด งดออกนอบ้าน ตามช่วงเวลา 23.00-04.00 น.

ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือผู้ที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ร่วมมือกันเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย และรักษาสุขอนามัยของตัวเอง งดการรวมกลุ่ม เช่น การรับประทานอาหารร่วมกัน เนื่องจากสถิติของกรมควบคุม

พบว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีกลุ่มก้อนที่พบการติดจากการรับประทานอาหารในร้านอาหารร่วมกัน ส่วนใหญ่เป็นผู้ติดในวัยทำงาน เมื่อติดแล้ว ก็เป็นการป่ว ยแบบมีอาการ

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการของแต่ละพื้นที่